Stichting / donaties

Stichting Oxygen Academy of Dance (voorheen stichting USDA) is opgericht in 2019 en richt zich op talentontwikkeling. Stichting Oxygen Academy of Dance is een broedplaats voor jong danstalent met de focus op de professionalisering van de Urban dans in Zuid Limburg.
 
In deze Academy heeft Jennifer Romen een plek gecreëerd waar jonge urban dansers les en persoonlijke coaching krijgen in verschillende urban dansstijlen zodat ze zich kunnen verbreden in de achtergrond van de dans en in het vak van professionele danser en/of dansdocent.
Oxygen Academy of Dance is een intensief en educatief trainingstraject die zich richt op de Urban Hiphop, Urban/Contemporary en Commerciële dansscène. Er wordt gewerkt met professionele docenten die elk gespecialiseerd en bekend zijn in hun eigen dansstijl. 
Dansers worden opgeleid met voornamelijk de focus op Urban danstheater, de underground battles en het commerciële werkveld. 
 
 
Strategie
De doelstelling van stichting Oxygen Academy of Dance is vastgelegd in de statuten. Letterlijk is hierin het volgende vastgelegd: Stichting Oxygen Academy of Dance heeft ten doel:
A. talentontwikkeling op het gebied van dans, met de focus op urban/contemporary dansstijlen, een en ander in de meest ruime zin van het woord; 
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zowel
nationaal als internationaal.
 
Afwezigheid van winstoogmerk
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit is vastgelegd in de statuten onder artikel 3.5.
 
Beleid
Te verwachten werkzaamheden van Stichting Oxygen Academy of Dance zijn zoals terug te vinden in de statuten:
Stichting Oxygen Academy of Dance verricht alle werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de vastgestelde doelstellingen. Waaronder begrepen:
  • het organiseren en uitvoeren van trainingen en cursussen;
  • het houden van workshops;
  • het zonder winstoogmerk werkzaam zijn in dan wel samenwerken met zowel de profit- als de non-profitsector om zodanig de meest mogelijke continuïteit te kunnen waarborgen;
  • het samenwerken met verenigingen, stichtingen, conservatoria en (hoge)scholen, opleidingen, instituten, overheden, groepen en particulieren die een vergelijkbaar doel of aanverwant doel nastreven;
  • het organiseren, ondersteunen, ontwikkelen en initiëren van alle andere evenementen, activiteiten en middelen die nodig, nuttig, bevorderlijk of wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.
 
Beschikken over het vermogen van de stichting
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 
 
Besteding van het vermogen
Inkomsten en donaties die voor een (deel van een) bepaald project worden geschonken zullen ook enkel en alleen aan dat project besteed worden. Dit is ook terug te vinden in de administratie.
 
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Oxygen Academy of Dance bestaat uit:
 
  • Audrey Luhulima: Voorzitter
  • Diana Gerards: Secretaris
  • Joshua Trebi: Penningmeester
 
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor welke werkzaamheid dan ook.
 
Praktische gegevens
Adres: Brusselsestraat 10D,  6211PE Maastricht
 
Bankgegevens:
IBAN NL87 INGB 0006 8506 31 / BIC  code: INGBNL2A
 
Overige gegevens:
KvK: 76315703
RSIN: 860585669
 
ANBI-status in aanvraag
 
Voor meer informatie over donaties en sponsoring kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

U kunt Stichting USDA-Academy helpen!